Новини

Фондация „Мечти без граници“  сключи договор на 18.06.2018г. и започна изпълнението на проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общата стойност на проекта е 189 504,42 лв. без ДДС, от които 161 078,75 лв. от Европейския съюз и 28 425,67 лв. Национално финансиране. За партньор е привлечен НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ООД, който ще отговаря за предвиденото обучението на целевата група.

Настоящият проект BG05M9OP001-2.010-0698 Създаване и развитие на социално предприятие към Фондация „Мечти без граници“, има за основната цел осигуряване на заетост на хора от целевата група в обичайна трудова среда за преодоляване на социалната им изолация, за постигане на по­голяма самостоятелност и равен шанс за пълноценното и трайното им включване в пазара на труда. Фондация „Мечти без граници“ ще насочи основната си дейност към създавана на Социално предприятие рентабилна бизнес структура, която ще спомага за рефинансиране на обществено значими каузи, свързани с целта на проекта и ще предостави ноу хоу за разпространение на предприемаческия модела.

За постигане на основната си цел и реализиране на специфичната си дейност, проектът ще заложи мерки за:

-           оборудване на новите работни места с цел достъп на новоноетите лица до материална база, нужна на професионалната им реализация, в съответствия със специфичните им нужди.

-           осигуряване на психологическо подпомагане на лицата от целевата група с цел мотивирането им, повишаване на личната

им самооценка, повишаване на социалните им компетенции, професионална ориентация.

-           разкриване на работни места за представители на уязвими групи с цял осигуряване на шанс за трайна им заетост.

-           обучение на новоноетите лица с цел повишаване на професионалните им компетенции.

- социален маркетинг и реклама с цел популяризиране дейността на предприятието и разпространение на добрите практики на социалното предприемачество.

Осъществяването на общата и специфични цели на проектното предложение ще бъдат постигнати, чрез реализирането на следните дейности:

Дейност 1: Създаване, подготовка и оборудване на социалното предприятие;

Дейност 2: Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост

Дейност 3: Предоставяне на обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”

Дейност 4: Дейност по осигуряване на заетост за период от 12 месеца на лицата от целевата група

Дейност 5: Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество

Чрез тези дейности ще се постигнат следните измерими резултати:

- ще бъде създадена 1 новосъздадено социално предприятие;

- на 12 безработни/неактивни лица от уязвимите групи (вкл. хора с увреждания, трайно безработни и младежи до 29год.) на пазара на труда от гр. София.

 

Дейностите в настоящия проект ще бъдат реализирани в гр. София.