Във връзка със стартирането на проект BG05M9OP001-2.010-0698 „Създаване и развитие на социално предприятие към Фондация "Мечти без граници", търсим да наемем:

 

6 лица на длъжност Уеб дизайнер ¬ код НКПД 2011 ¬ 21663006, със следните задължения:

- създава и разработва графични концепции за дизайн на Web сайтове и графичен интерфейс?

- изработка на логота и икони?

- обработка на дигитални изображения?

- предлага творчески идеи и подпомага тяхното реализиране?

- поддържа е¬маркетинг на сайт;

 

5 лица на длъжност Администратор, уеб сайт ¬ код НКПД 2011 ¬ 35143001, със следните задължения:

- генерира и обновява на съдържанието на уебсайт?

- обработва изображения (картинки) в интернет сайта;

- управлява настройките и параметрите на сайта?

 

1 лице на длъжност Техник, уеб сайт ¬ код НКПД 2011 ¬ 35143002, със следните задължения:

- поддържа компютърните информационни мрежи и съоръжения.

- инсталира инфраструктурата, необходима за функциониране на мрежата.

- отстранява софтуерните проблеми, възникнали при експлоатация на програмните продукти

- подпомага на потребителите за правилната и ефективна работа със софтуера.

 

Моля, имайте предвид, че проект BG05M9OP001-2.010-0698-C01 "Създаване и развитие на социално предприятие към Фондация "Мечти без граници" е финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Съгласно изискванията на програмата, наетите лица трябва да попадат в една от следните групи:

- Хора с увреждания; Лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с различни пречки би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с останалите.

- Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица; За целите на процедурата това са:

безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда, в които се включват: безработни младежи (това са младежи до 29 годишна възраст включително. Възрастта на участниците се изчислява спрямо датата на включване в дейности по операцията.); безработни младежи с трайни увреждания; безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си; продължително безработни лица (това са лица, които са безработни в период, по-дълъг от 12 месеца); безработни лица с трайни увреждания; безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст; безработни лица, изтърпели наказание лишаване от свобода; безработни над 54-годишна възраст; безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация; други групи безработни лица – зависими, бездомни лица, лица без никакво образование и лица, пострадали от насилие. Студенти редовна форма на обучение не се считат за целева група по процедурата.

- Представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания;

- Лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.

 

 

За всяка една от длъжностите минималното изискване е Средно образование, като предишен опит в сферата не се изисква. Определяща ще е личната Ви мотивация и желание за започване на про-социална работа.

 

Дата на интервюто: 15.09.2018г

Място на провеждане: гр. София, 1000, бул. Княгиня Мария Луиза 25

Начало на интервюто : 10:30ч.