Фондация „Мечти без граници“  сключи договор на 18.06.2018г. и започна изпълнението на проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общата стойност на проекта е 189 504,42 лв. без ДДС, от които 161 078,75 лв. от Европейския съюз и 28 425,67 лв. Национално финансиране. За партньор е привлечен НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ООД, който ще отговаря за предвиденото обучението на целевата група.